محورهای همایش:


 

 

 • فناوری های نوین هوشمند سازی
 • یادگیری همراه (Mobile learning)
 • مدیریت دانش
 • کاربردهای وب ۲ و وب۳
 • رایانش ابری
 • داده های عظیم (Big Data )
 •  امنیت اطلاعات
 •  نوآوری ها در سیستم های اطلاعاتی
 • توسعه سیستم های یادگیری الکترونیکی
 • ابزارها و فناوری های نوین در محیط آموزش
 • طراحی ، تولید  و توسعه محتوای الکترونیکی
 • کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش معلمان

 

                                           محورهای ویژه :
                                                                           - اینترنت  اشیا (Internet of Things)
                                                                           - هوشمندسازی در یادگیری الکترونیکی و توسعه محتوای الکترونیکی