کمیته علمی
دکتر امیر هوشنگ تاج فر
دبیر
عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور
پست الکترونیکی: ... [at] yahoo.com
دکتر رضا ساکی
عضو کمیته علمی
استادیار دانشگاه فرهنگیان
پست الکترونیکی: ... [at] yahoo.com
دکتر داوود کریم زادگان
عضو کمیته علمی
عضو عیئت علمی پیام نور
پست الکترونیکی: ... [at] gmail.com
دکتر کامبیز بدیع
عضو کمیته علمی
استادیار
پست الکترونیکی: .. [at] yahoo.com
دکتر محمد رضا کنگاوری
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشگاه علم و صنعت
پست الکترونیکی: .... [at] yahoo.com
دکتر فاطمه ثقفی
عضو کمیته علمی
استادیار دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: .. [at] gmail.com
دکتر احمد فراهی
عضو کمیته علمی
استادیار دانشگاه پیام نور
پست الکترونیکی: ..... [at] yahoo.com
دکتر محمد محمودی میمند
عضو کمیته علمی
استادیار دانشگاه پیام نور
پست الکترونیکی: . [at] gmail.com
دکتر محمدعلی جوادزاده
عضو کمیته علمی
استادیار دانشگاه امام حسین
پست الکترونیکی: ---- [at] hotmail.com
دکتر مهدی کارگهی
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشگاه پیام نور
پست الکترونیکی: .... [at] gmail.com
دکتر علی رضا یاری
عضو کمیته علمی
استادیار
پست الکترونیکی: ..... [at] gmail.com
دکتر جعفر تنها
عضو کمیته علمی
استادیار دانشگاه پیام نور
پست الکترونیکی: --- [at] gmail.com
دکتر عرفان خسرویان
عضو کمیته علمی
استادیار دانشگاه پیام نور
پست الکترونیکی: --- [at] yahoo.com
دکتر سعید آیت
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشگاه پیام نور
پست الکترونیکی: -- [at] gmail.com
دکتر اکبر فرهودی نژاد
عضو کمیته علمی
استادیار دانشگاه پیام نور
پست الکترونیکی: - [at] hotmail.com
دکتر مهدی خلیلی
عضو کمیته علمی
استادیار دانشگاه پیام نور
پست الکترونیکی: -- [at] ymail.com
دکتر علیرضا بادله
عضو کمیته علمی
استادیار دانشگاه فرهنگیان
پست الکترونیکی: --- [at] hotmail.com
مهندس محمد محسن صدر
عضو کمیته علمی
مربی دانشگاه پیام نور
پست الکترونیکی: - [at] gmail.com
دکتر سعید پارسا
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشگاه علم و صنعت
پست الکترونیکی: ---- [at] gmail.com
دکتر محمد شهرام معین
عضو کمیته علمی
استادیار
پست الکترونیکی: - [at] yahoo.com
دکتر رضا کلانتری
عضو کمیته علمی
استادیار
پست الکترونیکی: -- [at] yahoo.com
مهندس فرزاد ابراهیمی
عضو کمیته علمی
استادیار
پست الکترونیکی: --- [at] ymail.com
دکتر بیتا امیر شاهی
عضو کمیته علمی
استادیار دانشگاه پیام نور
پست الکترونیکی: -- [at] hotmail.com
دکتر پرهیزگار
عضو کمیته علمی
دانشگاه پیام نور
پست الکترونیکی: --.. [at] yahoo.com
دکتر مشایخ
عضو کمیته علمی
دانشگاه پیام نور
پست الکترونیکی: -. [at] yahoo.com
دکتر تقوی
عضو کمیته علمی
----
پست الکترونیکی: --... [at] yahoo.com
دکتر شایان
عضو کمیته علمی
استاد یار
پست الکترونیکی: ...--- [at] yahoo.com
دکتر کشت کار
عضو کمیته علمی
----
پست الکترونیکی: ------ [at] yahoo.com
کمیته اجرایی
آقای مصطفی کاتب
عضو کمیته روابط عمومی
----
پست الکترونیکی: --- [at] yahoo.com
مهندس مهسا طهرانی
عضو کمیته روابط عمومی
مرکز تحقیقات اینترنت اشیا ایران
پست الکترونیکی: - [at] hotmail.com
مهندس سارا رشید زاده
عضو کمیته روابط عمومی
مرکز تحقیقات اینترنت اشیا
پست الکترونیکی: - [at] ymail.com
مهندس فاطمه نجفی
عضو کمیته روابط عمومی
مرکز تحقیقات اینترنت اشیا ایران
پست الکترونیکی: ---- [at] yahoo.com
مهندس سمیه علایی سقرلو
عضو کمیته روابط عمومی
مرکز تحقیقات اینترنت اشیا
پست الکترونیکی: -- [at] yahoo.com
آقای نقی آصف الدوله
عضو کمیته روابط عمومی
دانشگاه پیام نور
پست الکترونیکی: ... [at] yahoo.com
خانم سارا تورعی
عضو کمیته روابط عمومی
دانشگاه پیام نور
پست الکترونیکی: --. [at] yahoo.com
هاشم میرحسینی
عضو کمیته روابط عمومی
دانشگاه پیام نور
پست الکترونیکی: m [at] yahoo.com
خانم مریم نورزی
عضو کمیته روابط عمومی
دانشگاه پیام نور
پست الکترونیکی: ____ [at] yahoo.com
خانم سحر حسین نژاد
عضو کمیته روابط عمومی
دانشگاه پیام نور
پست الکترونیکی: ___. [at] yahoo.com
اعظم صادقی
عضو کمیته روابط عمومی
دانشگاه پیام نور
پست الکترونیکی: a [at] yahoo.com