کمیته علمی
دکتر امیر هوشنگ تاجفر
دبیر
عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور
پست الکترونیکی: a.tajfar [at] yahoo.com
کمیته اجرایی
مهندس محمد قیصری
دبیر اجرایی
مرکز تحقیقات اینترنت اشیا ایران
پست الکترونیکی: mohmmad_gheysari [at] yahoo.com
کمیته علمی
دکتر داوود کریم زادگان
عضو کمیته علمی
عضو عیئت علمی پیام نور
پست الکترونیکی: da.karimzadgan [at] gmail.com
دکتر فاطمه ثقفی
عضو کمیته علمی
استادیار دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: fsaghafi [at] ut.ac.ir
کمیته اجرایی
مهندس فاطمه نجفی
عضو کمیته روابط عمومی
مرکز تحقیقات اینترنت اشیا ایران
پست الکترونیکی: missnj619 [at] gmail.com
مهندس مهسا طهرانی
عضو کمیته روابط عمومی
مرکز تحقیقات اینترنت اشیا ایران
پست الکترونیکی: mahsa.ss.tehrani [at] gmail.com