فرآیند داوری مقالات شروع شد
1396-04-21
فرآیند داوری مقالات شروع شد

با توجه به شروع فرآیند داوری، لطفا نویسندگان محترم جهت پیگیری وضعیت پذیرش مقالات خود اقدام نموده و در صورت پذیرش نسبت به تکمیل فرآیند ثبت نام خود اقدام نمایند.

نویسندگانی که مقالات آن ها به صورت ارائه شفاهی و یا پوستر مورد پذیرش هیئت داوران قرار گرفته است می توانند فایل ارائه و یا پوستر مقاله خود را بر اساس فرمت های اعلام شده در پایگاه همایش، تهیه نموده و نسبت به ارسال آن به دبیرخانه اقدام نمایند. 

نویسندگانی که مقالات آن ها به صورت پوستر مورد پذیرش قرار گرفته است، در صورت تمایل میتوانند پس از تهیه فایل پوستر خود، آن را جهت چاپ به دبیر خانه همایش ارسال نمایند.