مهم: نحوه تکمیل و تایید ثبت نام
1396-04-26
مهم: نحوه تکمیل و تایید ثبت نام

دانشجویان و فرهنگیان محترمی که می خواهند از تخفیف ثبت نام استفاده نمایند باید تصویر دو طرف کارت دانشجویی و کارت فرهنگی خود را که دارای تاریخ اعتبار می باشد در قسمت تایید سند، بارگزاری نمایند تا پس از بررسی، تایید نهایی ثبت نام آن ها صورت پذیرد.

در صورتی که تصاویر ارسالی مغایر با اطلاعات درج شده در فرم ثبت نام باشد مازاد هزینه جهت تایید نهایی ثبت نام اخذ خواهد گردید.