تمدید مهلت ثبت نام و ارسال مقالات
1396-05-10
تمدید مهلت  ثبت نام و ارسال مقالات

با توجه به تغییر زمان برگزاری همایش مهلت ارسال مقالات تمدید شد.

اساتید، دانشجویان و پژوهشگران محترم می توانند تا تاریخ 1396/06/05 جهت ثبت نام و تا تاریخ1396/05/30 نسبت به ارسال مقالات خود اقدام فرمایند.