آخرین مهلت تکمیل ثبت نام و واریز هزینه
1396-07-30
آخرین مهلت تکمیل ثبت نام و واریز هزینه

با توجه به برگزاری همایش در تاریخ 96/08/08 لطفا حداکثر تا تاریخ 96/08/06  نسبت به تکمیل ثبت نام خود و واریز هزینه اقدام فرمایید.