نوع پذیرش مقالات
1396-02-03
نوع پذیرش مقالات

انواع مقالات پذیرش شده


 

مقالات در این همایش پس از بررسی توسط سه داور به سه شیوه مورد پذیرش قرار خواهند گرفت.

1- ارائه شفاهی

مقالات پژوهشی که بر اساس محورهای ویژه همایش تنظیم شده باشند و همچنین دیگر مقالاتی که از نظر داوران و هیئت علمی همایش رتبه بالایی دارند به عنوان ارائه شفاهی مورد پذیرش قرار گرفته و این امکان فراهم است که روز همایش در پنل های تخصصی توسط نویسندگان مورد ارائه قرار گیرد. همچنین با توجه به اینکه برگزارکنندگان همایش در نظر دارند تا مقالات برتر را برای چاپ در مجله های علمی تخصصی کشور ارسال نمایند این دسته مقالات در اولویت قرار خواهند گرفت.

همچنین در گواهینامه صادر شده برای نویسندگان مقاله عنوان " ارائه سخنرانی" درج خواهد گردید.

2- ارائه پوستر

مقالاتی که از نظر داوران حاوی ایده های برتر و جذاب هستند برای نمایش به صورت پوستر در روز همایش انتخاب خواهند شد. در این دسته مقالات پژوهشگران پوستری با رعایت نکات نگارشی که در سایت آورده شده است آماده کرده و تا تاریخ 1396/05/25 به آدرس دبیرخانه پست میکنند.

در گواهینامه صادر شده برای نویسندگان این دسته از مقالات عنوان " ارائه پوستر" درج خواهد گردید.

3- درج در مجموعه مقالات

مقالات مروری و ترویجی که از لحاظ علمی و ساختاری مورد پذیرش داوران قرار گرفته اما امتیاز لازم را جهت ارائه و یا چاپ پوستر ندارند بصورت درج در مجموعه مقالات همایش مورد تایید قرار خواهند گرفت.

گواهینامه های صادر شده برای نویسندگان حاوی عنوان "درج در مجموعه مقالات" خواهد بود.

 

لازم به ذکر است، به سه نفر از ارائه کنندگان سخنرانی روز همایش و سه پوستر برتر انتخاب شده توسط داوران هدایایی اهدا خواهد شد.