تکمیل فرایند ثبت نام و واریز هزینه
1396-07-16
تکمیل فرایند ثبت نام و واریز هزینه

جهت چاپ کارت های ورود به همایش و گواهینامه های مقالات پذیرفته شده ، افرادی که علاقمند به شرکت در همایش هستند تا 25 مهرماه ثبت نام خود را تکمیل نموده و با مراجعه به بخش صدور صورتحساب نسبت به پرداخت هزینه ثبت نام اقدام نمایند.