انتخاب پوسترهای برتر
1396-07-18
انتخاب پوسترهای برتر

با تصمیم کمیته علمی همایش، روز برگزاری همایش پوسترهای چاپ و ارائه شده، توسط اعضا هیئت علمی داوری شده و به نفرات برتر جوایزی اهدا خواهد شد.