انتخاب ارائه شفاهی برتر
1396-07-18
انتخاب ارائه شفاهی برتر

پیرو تصمیم کمیته علمی همایش به بهترین ارائه شفاهی در روز همایش جوایزی اهدا خواهد گردید.