محل برگزاری همایش
1396-07-30
محل برگزاری همایش

نخستین همایش ملی فرصت ها و پیشرفت های فناوری اطاعات و ارتباطات در تاریخ 08/08/1396 در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات به نشانی انتهای خیابان کارگر شمالی، روبروی سازمان انرژی اتمی برگزار خواهد شد.