دکتر اسماعیل ملک اخلاق

رییس مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری

 

دکتر امیر هوشنگ تاجفر

دبیر علمی همایش

 

دکتر محمود مهر محمدی

سرپرست دانشگاه فرهنگیان