آینده محیط‌های خدمات ابرِ اینترنت اشیا(CoT) و چالش‌های شبکه‌ها و تکامل خدمات
کد مقاله : 1007-HMM
نویسندگان:
فاطمه فامیل سعیدیان *
انتهای کارگر شمالی. پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات. گروه حقوق و مقررات فاوا. کدپستی 1439955471
چکیده مقاله:
رایانش ابری و اینترنت اشیاء دو تکنولوژی بسیار متفاوت می‌باشند که انتظار می‌رود در آینده جزء مهمی از اینترنت باشند و به صورت گسترده‌تری مورد استفاده قرار گیرند. یکپارچگی این دو تکنولوژی جهت بهره‌مندی بیشتر از خدمات آینده ضروری به نظر می‌رسد. ضمن اینکه مجازی‌سازی برای تکامل خدمات با استفاده از محیط هوشمندِ ابر و اینترنت اشیاء نیز لازم می‌باشد. در این مقاله ضمن بیان توضیحاتی در ارتباط با مفاهیم اولیه؛ ویژگی‌ها و قابلیت‌های لازم برای حمایت از فناوری‌های کلیدی که برای اینترنت اشیاء استفاده می‌شوند را معرفی می‌کنیم. برای خدمات مختلف با استفاده از شبکه فراگیر از اینترنت اشیا، ما اینترنت اشیاء مبتنی بر ابر را پیشنهاد می‌کنیم که هدفش حمایت موثر از خدمات متفاوت با استفاده از تکنولوژی ابر از انواع مختلف اشیاء است. علاوه بر این چالشهای رایانش ابری از دیدگاه‌ مخابراتی و قابلیت‌های شبکه فراگیر برای حمایت از اینترنت اشیاء؛ را نیز معرفی می‌کنیم.
کلیدواژه ها:
ابرِ اینترنت اشیا(CoT)، اینترنت اشیاء، اینترنت آینده، رایانش ابری، شبکه فراگیر
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است