بررسی تأثیر تکنولوژی آموزشی در دوره ابتدایی
کد مقاله : 1014-HMM
نویسندگان:
1حسین مهدوی اصل، 2هادی دهانی *، 3لقمان قاضی، 4ابراهیم سلیمانی، 3عارف تباسیده
1استاد دانشگاه فرهنگیان
2دانشجوی کارشناسی پیوسته علوم تربیتی ، دانشگاه فرهنگیان ، مرکز علامه طباطبایی سبزوار ، ایران
3دانشجو معلم
4دانشحو معلم
چکیده مقاله:
تکنولوژی آموزشی به مفهوم جدید آن ، یکی از نوآوری های آموزشی است . امروزه دیگر تکنولوژی آموزشی را صرفاً کاربرد دستگاه های سمعی و بصری نمی دانند و به نرم افزار ها هم به عنوان مواد کمک آموزشی می توان قلمداد کرد . تکنولوژی آموزشی به یاددهنده ( معلم ، استاد ، مربی و ...) کمک می کند چگونه یاد بدهد . یعنی چطور شیوه ها و روش های بهتری برگزیند تا بتواند به مدد دانش و اطلاعات خود در یادگیرنده تغییر مفید به وجود آورد . استفاده از تکنولوژی آموزشی در کنار مزایای بی شماری که داراست ، می تواند به ایجاد نوعی یادگیری منجر شود که عبارتند از عمیق بودن ، مؤثر بودن و پایدار بودن یادگیری . بر این اساس هدف این پژوهش بررسی تکنولوژی آموزشی در دوره ابتدایی می باشد ، روش تحقیق به صورت کتابخانه ای بوده که ابزار گرد آوری شده به صورت توصیفی - تحلیلی و از اسناد و مدارک شامل کتاب ها ، مقالات ، پایان نامه ها و ... بوده است . دستاورد پژوهش آن که یافته ها نشان می دهد که استفاده از تکنولوژی آموزشی در مقطع ابتدایی با توجه به این که کودکان این دوره عموماً در مرحله عینی رشد می باشند در آموزش و یاددهی – یادگیری آنان تأثیر عمیقی دارد و موجب پایداری یادگیری می شود .
کلیدواژه ها:
تکنولوژی ، آموزش ، دوره ، ابتدایی
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است