فنآوری اطلاعات و رویکردهای نوین آموزش و یادگیری
کد مقاله : 1016-HMM
نویسندگان:
عباس هاتفی *1، حمید مهماندوست2، رباب نیکی3
1تبریز-خیابان آذربایجان-کوی گلریزان-ساختمان شماره 10 یا علی-پلا11-واحد5
2کارشناس/دانشگاه فرهنگیان
3کارشناس/دانشگاه پیام نور
چکیده مقاله:
این مقاله با هدف بررسی نقش فناوری اطلاعات در رویکردهای نوین آموزش و یادگیری انجام گرفته است. روش تحقیق از نوع کتابخانه ای بوده و برای تبیین مسئله از اسناد و مدارک و یافته های علمی، پژوهشی مختلف استفاده شده است. فناوری اطلاعات موجب بهبود رویکردهای آموزش علوم و یادگیری و تبادل سریع آن شده است. فناوری اطلاعات از عوامل تغییر در کلاس های درس بوده و به یادگیرنده انگیزه و به کلاس های درس، انرژی می بخشد.
رویکردهای نوین آموزش و یادگیری متناسب با گسترس فناوری اطلاعات، مدلهای مختلف یادگیری در محیط های الکترونیکی، یادگیری از راه دور، یادگیری گروهی، خود یادگیری، کلاسهای مجازی و استفاده از کتابخانه های مجازی هستند که این محیطهای یادگیری الکترونیکی، همیشه دردسترس بوده و از هر مکانی قابل استفاده هستند و مساله زمان و صرف هزینه رفت آمد را جهت آموزش حل کرده اند و نتیجه آن گسترش سواد الکترونیکی، کاهش هزینه های آموزشی و قابلیت انعطاف در برنامه های درسی است. با استفاده از این فناوریها می توان به اهدافی از جمله فراهم کردن محیطی غنی برای بروز خلاقیت، ایجاد محیط های یادگیری نو، افزایش انگیزه در یادگیرنده، تاکید بیشتر بر آموزش های بین رشته ای و توانایی لازم برای پرورش مهارت ها و توانایی های جدید از طریق توسعه سواد فناورانه دست یافت.
کلیدواژه ها:
فنآوری، اطلاعات، آموزش، یادگیری
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است