یادگیری الکترونیکی در آموزش: چالش ها و فرصت ها
کد مقاله : 1019-HMM
نویسندگان:
صدیقه یاسمی *1، علی نیسی نیا2
1شهرستان ایوان غرب
2دانشگاه علامه
چکیده مقاله:
یکی از تحولاتی که درسال های اخیر در ایران شاهد آن بوده ایم استفاده روزافزون از فناوری اطلاعات در عرصه های مختلف از جمله آموزش است. با توجه به کاربرد گسترده رایانه و اینترنت در آموزش، یادگیری الکترونیکی را نمی توان نادیده گرفت. اجرای نظام یادگیری الکترونیکی ماننده هر پدیده ی دیگری در نظام آموزشی نقاط قوت و ضعفی را دارد. بنابراین، مقاله حاضر با هدف شناسایی چالش ها و فرصت های پیش روی یادگیری الکترونیکی در آموزش با صورت مروری انجام شده است. در همین راستا، ابتدا مروری بر تاریخچه و مفاهیم یادگیری الکترونیکی داشته ایم. سپس با توجه به نتایج پژوهش های انجام شده در این زمینه چالش ها و فرصت هایی که این پدیده نو ظهور در آموزش با آن مواجه است را مورد تحلیل و بررسی قرار داده ایم.
کلیدواژه ها:
یادگیری الکترونیکی، آموزش، فناوری اطلاعات
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است