بررسی مدل های امنیتی در شبکه های حسگر بی سیم
کد مقاله : 1039-HMM
نویسندگان:
شهلا صمدی *1، نیلوفر حسنی2، مسعود فتاحیان2، منوچهر کاظمی3
1تهران، شهرستان قدس، خیابان طالقانی، خیابان مالک اشتر، کوچه فیروزه دوم، پلاک 18
2دانشجو
3استاد دانشگاه
چکیده مقاله:
ظهور شبکه های حسگر به عنوان یکی از تکنولوژی های اصلی آینده، چالش های متعددی را پیش روی محققان قرار می دهد. از این رو، در این مقاله صرفا بر روی تهدیدهای موجود در شبکه‌های محلی بی‌سیم و راه‌های مقابله با آن‌ها متمرکز می شود. همچنین به بررسی امنیت در شبکه های حسگر بی سیم، انواع حملات به شبکه های حسگر بی سیم، بررسی روش های امنیت عمومی در شبکه های حسگر بی سیم پرداخته می شود. سعی شده است تا با بررسی مدل‎ها و روش ‎های به کار رفته به یک تحلیل جامع در خصوص کاربرد این شبکه‎ها دست یافت.
کلیدواژه ها:
امنیت شبکه، شبکه های حسگر بی سیم، حمله، تصادم ها، تکثیر گره، حفره های کرمی، تقارن زمانی ،رمزنگاری.
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است