آسیب ها و فواید محتوای الکترونیکی فعال در مدارس ایران
کد مقاله : 1040-HMM
نویسندگان:
سیدمحمود حسینی ده میری *
اصفهان - سه راه سیمین- کوی ولی عصر- خیابان عرفان فرعی دوم پلاک 160
چکیده مقاله:
استفاده از محتوای الکترونیکی در زمانه ما که از آن به عنوان یک دهکده جهانی نام برده می شود بر کسی پوشیده نیست. این محتوا بر اساس شرایط محیطی، فرهنگی و آموزشی مناطق مختلف جهان بر اساس نیازها و استعدادهای دانش‌آموزان و دانشجویان آن منطقه تعریف شده و مورد استفاده قرار می‌گیرد. در ایران نیز همانند سایر کشورهای جهان از محتوای الکترونیکی پس از ورود به کشور و پی بردن برنامه ریزان آموزشی از توانایی های نهفته در آن در شکل دهی، برنامه ریزی و فعال سازی کلاس های درس در بسیاری از مناطق کشور مورد استفاده قرار گرفت و با تجهیز کلاس های درس به رایانه ، تخته های هوشمند، اینترنت و سایر وسایل الکترونیکی وارد فصل جدیدی در آموزش شده است. حال باید دید استفاده فعال از محتوای الکترونیکی چه نقشی در یادگیری دانش‌آموزان بر عهده دارد.
در این پژوهش به تأثیرات محیط فعال آموزشی و نقش اساسی آن در آموزش و پرورش دانش‌آموزان ایران پرداخته می شود. روش تحقیق در این پژوهش به صورت کتابخانه ای- توصیفی انجام پذیرفته است.
کلیدواژه ها:
محتوای الکترونیکی فعال، فواید، آسیب ها، مدارس
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است