بررسی اثربخشی تسهیم دانش بر یادگیری سازمانی (مطالعه موردی: وزارت راه و شهرسازی)
کد مقاله : 1052-HMM
نویسندگان:
محمدرضا قشقایی منصوری *1، سوگل ربیعی ساوجی2، علی رضا جهانی3
1خ ولیعصر - میدان منیریه - خ معیری - مجتمع گلها - پلاک 133 - واحد 15
2کارشناس واحد استراتژی و سیستم ها موسسه خیریه و بیمارستان فوق تخصصی محک
3استادیار و عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی مهرالبرز
چکیده مقاله:
امروزه دانش به‌عنوان دارایی رقابتی کلیدی و ارزشمندی شناخته‌شده که مبنای رشد پایدار و رمز حفظ مزیت رقابتی ماندگار یک سازمان به شمار می‌رود به‌طوری‌که توجه به مدیریت و تسهیم دانش توسط مدیران سازمان‌ها امری ضروری قلمداد شده است. اغلب سازمان‌ها نمی‌توانند به‌طور صحیح دانش را مدیریت کنند چراکه دانش افراد به‌صورت درونی و تلویحی است اما می‌توانند محیط عملیاتی را به‌منظور توسعه و تسهیم اطلاعات بین کارکنان را مدیریت کنند بررسی اثربخشی تسهیم دانش و نقش آن بر یادگیری سازمانی یک موضوع مهم برای همه سازمان‌ها است. هدف از تحقیق حاضر بررسی اثربخشی تسهیم دانش بر یادگیری سازمانی می‌باشد. این پژوهش یک مطالعه توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه مدیران و کارکنان ستادی وزارت راه و شهرسازی مستقر در تهران می‌باشند. در تحقیق حاضر کل جامعه 1100 نفر می‌باشد. برای تعیین نمونه از نمونه‌گیری تصادفی شده استفاده‌شده است و حجم نمونه 285 نفر تعیین‌شده است. روش‌ گردآوری داده‌ها میدانی و ابزار اندازه‌گیری پرسشنامه می‌باشد. برای تجزیه‌وتحلیل اطلاعات، ابتدا به بررسی قابل‌قبول بودن مدل نظری از طریق نرم‌افزار لیزرل پرداخته‌شده است و سپس تجزیه‌وتحلیل داده‌ها به کمک ضریب مسیر و آزمون تی مشخص‌شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می‌دهد که مدل برای جامعه آماری قابل‌استفاده و برازش مدل قابل‌قبول می‌باشد و تسهیم دانش بر ابعادی همچون کسب اطلاعات، انتشار دانش، اشتراک‌گذاری اطلاعات و حافظه سازمانی تأثیر معنی‌داری دارد.
کلیدواژه ها:
دانش، مدیریت دانش، تسهیم دانش، یادگیری سازمانی، اثربخشی سازمانی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است