رابطه بین استفاده اساتید دانشگاه فرهنگیان از فن‌آوری اطلاعات در آموزش با مدیریت دانش
کد مقاله : 1056-HMM
نویسندگان:
فاطمه غلامی *1، الهام ادیب2، سعید عارف نژاد3
15144965934
2دانشجو/ دانشگاه
3استاد/ دانشگاه فرهنگیان
چکیده مقاله:
هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه بین استفاده اساتید دانشگاه فرهنگیان از فن‌آوری اطلاعات در آموزش با مدیریت دانش می باشد. این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی و توصیفی- همبستگی بوده و جامعه آماری آن شامل کلیه اساتید و مدرسان دانشگاه فرهنگیان - پردیس فاطمه زهرا(س)- تبریز به تعداد 118 نفر می باشد. روش نمونه گیری به صورت تصادفی ساده و نمونه تحقیق با استفاده از جدول مورگان به تعداد 86 نفر تعیین گردید. داده ها با پرسشنامه مدیریت دانش ویگ من و پرسشنامه محقق ساخته فناوری اطلاعات، جمع آوری شده اند روایی پرسشنامه ها توسط کارشناسان مورد تأیید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه فناوری اطلاعات و مدیریت دانش با روش آلفای کرونباخ به ترتیب 82/0 و 92/0 محاسبه گردید. پرسش های تحقیق با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شدند. نتایج به دست آمده نشان داد بین نگرش به فناوری اطلاعات با مولفه های مدیریت دانش (تولید، کسب، سازماندهی، ذخیره، انتشار و کاربرد دانش) رابطه معنی دار مستقیم وجود دارد همچنین بین استفاده از فناوری اطلاعات در آموزش با مولفه های مدیریت دانش (تولید، کسب، سازماندهی، ذخیره، انتشار و کاربرد دانش) رابطه معنی دار مستقیم وجود دارد.
کلیدواژه ها:
فناوری اطلاعات- مدیریت دانش- آموزش
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است