ارزیابی اثربخشی راه کارهای فناوری اینترنتی از اشیاء در زنجیره تأمین صنعت پتروشیمی
کد مقاله : 1058-HMM
نویسندگان:
فاطمه عسگری *1، امیرهوشنگ تاجفر2، محمد قیصری3
1تهران - خ سید جمال الدین اسد آبادی ، کوچه 34- پلاک 28
2تهران
3خیابان پیروزی
چکیده مقاله:
پیشرفت روز افزون فناوری اطلاعات چهره صنعت را دگرگون نموده و می‌تواند زمینه‌ساز به کارگیری آن در ارتقاء مدیریت زنجیره تامین باشد. اینترنتی از اشیاء موضوعی است که بحث بر روی آن به طور فزاینده‌ای افزایش یافته است. فناوری نوین اینترنتی از اشیاء با بهره‌گیری از بسترهای اینترنتی و نیز استفاده از تجهیزات هوشمندساز، اقدام به ایجاد شبکه وسیعی ازاشیاء هوشمند نموده که این امر زمینه مدیریت صحیح و درلحظه اشیاء را برای شرکت‌ها فراهم می‌آورد. به کارگیری این فناوری در مدیریت بخش‌های مختلف زنجیره تامین، علاوه بر مزایای درون سازمانی، توان رقابتی شرکت‌ها را دربازارهای هدف ارتقاء چشمگیری خواهد بخشید.
هدف این مطالعه ارزیابی اثربخشی راه کارهای فناوری اینترنتی از اشیاء در زنجیره تأمین صنعت پتروشیمی بود. ابزار گردآوری این تحقیق توصیفی و پیمایشی پرسشنامه بود که پس از اطمینان از روایی آن با رویکرد صوری و محتوایی و پایایی آن با آزمون آلفای کرونباخ (952/0) در بین 223 نفر از کارشناسان و مدیران صنعت پتروشیمی به عنوان نمونه آماری توزیع شد و جهت تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی (آزمون دوجمله‌ای و آزمون فریدمن) استفاده گردید. مطابق یافته-ها پیاده‌سازی راه کارهای فناوری اینترنتی از اشیاء در زنجیره تامین صنعت پتروشیمی اثربخشی دارد و البته تاثیر راه کارهای فناوری اینترنتی از اشیاء بر شاخص‌های اثربخشی متفاوت است و به ترتیب بر شاخص‌های کاهش خطاها فرایندهای زنجیره تامین صنعت پتروشیمی، افزایش امنیت در فرایندهای زنجیره تامین صنعت پتروشیمی، بهره‌وری زمان انجام فرایندهای زنجیره تامین صنعت پتروشیمی و کاهش هزینه‌ها در فرایندهای زنجیره تأمین صنعت پتروشیمی تاثیرگذاری بیشتری دارد.
کلیدواژه ها:
فناوری اینترنتی از اشیاء، زنجیره تامین و صنعت پتروشیمی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است