کاربرد و کارایی مدل رایانش ابری در آموزش الکترونیکی ؛ فرصت ها و چالش ها
کد مقاله : 1065-HMM
نویسندگان:
1علی جلال زاده *، 2محمد حسن میرزا محمدی
1دبیر ریاضی آموزش و پرورش تهران و دانشجوی ارشد برنامه ریزی درسی دانشگاه شاهد تهران
2دانشیار و عضو هیات علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه شاهد و معاون آموزشی دانشکده علوم انسانی دانشگاه شاهد تهران
چکیده مقاله:
امروزه « یادگیری مبتنی بر اینترنت» دارای مزیت های زیادی است، با این وجود چالش های جدی نیز به همراه دارد، آموزش الکترونیکی مبتنی بر وب با بسیاری از فناوری های روز ترکیب شده تا بتواند نسبت به روش های سنتی آموزش الکترونیک، خدمات بهتر با پیچیدگی کمتر به کاربران خود ارائه دهد، بسیاری از دانشگا هها و... با توجه به تمایل آنها به استفاده از آموزش الکترونیکی، ولی به دلیل عدم توانایی در اجرا و مدیریت منابع و هزینه لازم برای ساخت و نگهداری این سیستم ها از روی آوردن به این آموزش ها خودداری می کنند، حال راه حل جدیدی که برای حل این مشکلات مطرح شده است، استفاده از رایانش ابری است، ابر به خاطر در دسترس بودن و پشتیبانی از محاسبات در مکان های مختلف و کاهش هزینه ها، علیرغم چالش هایی چون پهنای باند و وابستگی به وب، باز هم مورد توجه قرار گرفته است، در این مقاله با توجه به رشد سریع فناوری، دانشجویان و نیاز کشور به این فناوری در جهت کاهش هزینه های آموزشی و دیگر مزیت های آن نیاز است که این فناوری با آموزش الکترونیکی ترکیب، تا بتواند بهترین نتیجه را درجهت توسعه آموزش الکترونیکی بدست آورد، برای انجام این مطالعه از طریق استنادی به بررسی مبانی نظری و ادبیات پژوهشی موجود در موضوع این مقاله پرداخته شده است.
در مقاله حاضر بر آنیم که به بررسی کاربرد و کارایی رایانش ابری در آموزش الکترونیکی پرداخته و فرصت ها و چالش های آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم. لذا در همین راستا آشنایی با این فناوری و زیر ساخت های لازم آن، نمونه های اجراشده و فرصت ها و چالش های آن در جهت پیاده سازی این فناوری لازم می دانم، که در این مقاله به آن پرداخته شده است .
کلیدواژه ها:
رایانش ابری، آموزش الکترونیکی ، وب، فرصت، چالش
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است