تاثیر "مدیریت دانش" بر یادگیری سازمانی
کد مقاله : 1068-HMM
نویسندگان:
گلاره محقق دقیق *
مشهد سناباد 44 پلاک 119
چکیده مقاله:
از آنجایی که دوره "عصر اطلاعات" و "عصر دانش" می باشد، مطالب بسیار زیادی در رشته های مختلف، از رشته مدیریت گرفته تا راهبرد ، اقتصاد و علوم کامپیوتر درباره "مدیریت دانش" نوشته شده است.هر کدام از این رشته ها از دیدگاههای متفاوت "مدیریت دانش" را مطرح کرده است و جوهر "مدیریت دانش" راهبردهایی است که برای انتقال دانش به افراد مناسب، در زمان مناسب و به صورت مناسب فراهم می کند]3 [.
دانش مختص انسان، حاصل تفکر، خاستگاه و محل بکار گیری دانش در ذهن انسان است که تبدیل دانش غیررسمی، ذهنی و شخصی (ضمنی) به دانش ثبت شده رسمی (صریح)، یکی از اهداف کلیدی مدیریت دانش است که باعث کاهش ریسک از دست رفتن دانش با ارزش سازمان با ترک همکاری کارکنان و کاهش خطر از دست دادن حافظه شرکت به هنگام تعدیل نیروی انسانی می‌شود.
استفاده از وب و فناوریهای ارتباطی و اطلاعاتی وب مدار نگرش ها و فرصت های نوینی را در فرآیند توسعه جامعه اطلاعاتی فراهم کرده است و زمینه مناسبی برای ارتباطات دوسویه میان فرهنگ ها و اقتصاد ها و مراکز علمی دنیا بوجود آورده است. فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان بستر همگرایی و تعاطی اندیشه ها و توانایی های دانش نوین، با هدف دست یابی به توسعه بر مبنای دانایی با نگرش جهانی ترسیم و به اجرا در خواهد آورد.
از طرفی در "مدیریت دانش" فناوری راه حل هایی را بصورت عملیاتی فراهم میسازد تا مشارکت و همکاری اجزای سازمان را ایجاد کند ]5 [.
این مقاله سعی دارد با بررسی نیازهای استقرار نظام مدیریت دانش و راهبردهای آن با تاکید بر بازنگری فرآیند های آموزشی و دانشی در سازمان ضرورت نیاز مدیریت دانش را ارائه و برنامه‌های مدیریت دانش و روند تولید دانش رابه عنوان ابزار مدیریت دانایی مورد بررسی قرار دهد.
کلیدواژه ها:
دانش، مدیریت دانش، فرهنگ سازمانی، یادگیری سازمانی،فرآیند آموزشی..
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است