یادگیری الکترونیکی و جهانی‌شدن
کد مقاله : 1069-HMM
نویسندگان:
شهرام نظری *
تهران-مرزداران-35 متری لاله-بوستان 6 شرقی-پلاک 26-طبقه 4
چکیده مقاله:
امروزه، جهانی شدن به یک پدیده‌ی فراگیر تبدیل شده است که عرصه های متعددی را درگیر کرده است. یکی از مهم ترین این عرصه ها، عرصه‌ی آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت است. تعلیم و تربیت در مسیری قرار گرفته است که باید پاسخ درخوری به این جهانی شدن بدهد، زیرا آموزش و پرورش خواه ناخواه در تیررس این پدیده قرار دارد. بهترین کار در چنین موقعیتی این است که مسئولین این عرصه، برنامه های آموزشی و یادگیری را به گونه ای تنظیم کنند که در عین بهره گیری از فرصت های پیش آمده در این عرصه، کم ترین آسیب را از تهدیدهای آن ببینند. یادگیری الکترونیکی یکی از مولفه های جهانی شدن آموزش و پرورش است. در این پژوهش بررسی می کنیم که یادگیری الکترونیکی چیست و چگونه و با چه سازوکارهایی روی تعلیم و تربیت اثر می گذارد. با این وجود، در این پژوهش سعی می نماییم پاسخ هایی مناسب برای پرسش های زیر پیدا کنیم:
1-جهانی شدن چه رابطه ای با تعلیم و تربیت دارد؟
2-آیا یک کشور قادر است در مسیر جهانی شدن قدم برندارد؟
3-ایران در راه جهانی شدن، چه جایگاهی را به خود تخصیص داده است؟
4-عملکرد مناسب نهاد تعلیم و تربیت در راه جهانی شدن، منوط به کسب چه توانمندی هایی است؟
کلیدواژه ها:
جهانی شدن، یادگیری الکترونیکی، آموزش و پرورش، آموزش از راه دور، دانشگاه مجازی
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است