اینترنت اشیا(IOT) (تعریف‌‌، ‌عناصر ساختاری و فناوری‌های مورد استفاده ، چالش‌های کلیدی)
کد مقاله : 1074-HMM
نویسندگان:
محمداکبر شیخ زاده *1، محمد بیستونی2
19913135419
2دانشجوی مجتمع اموزش عالی سراوان
چکیده مقاله:
تا پیش از این تصور اغلب ما این بود که تنها انسان‌ها هستند که قرار است با ابزارهایی که در اختیار دارند توسط شبکه اینترنت به هم متصل باشند و شخصا از قابلیت‌های آن لذت ببرند.اما بیش از یک دهه است که مفاهیم جدیدی شکل گرفته و در چند سال اخیر در قالب یک سری محصولات هوشمند به بازار راه پیدا کرده.این مفهوم در اینترنت، به نام اینترنت اشیاء، مفهومی جدید در دنیای فناوری و ارتباطات است.اینترنت اشیاء اصطلاحی است برای توصیف دنیایی که در آن اشیاء قادر خواهند بود با اتصال به اینترنت یا به کمک ابزارهای ارتباطی، با سایر اشیاء تعامل داشته باشند و اطلاعات خود را باهم و یا با انسان‌ها به اشتراک بگذارند و کلاس جدیدی از قابلیت‌ها، برنامه‌های کاربردی و سرویس‌ها را ارائه دهند.دنیایی که در آن تمامی اشیاء و دستگاه‌های نامتجانس قابلیت آدرس‌دهی و در نتیجه قابلیت کنترل پذیری دارند.با توسعه فناوری‌های مبتنی بر اینترنت اشیاء در سال‌های اخیر، ایجاد و توسعه سیستم‌های مدیریت دانش مبتنی بر آن و همچنین بررسی نقش این سیستم‌ها در حوزهای مختلف سازمانی،(از جمله مدیریت عملکرد کارکنان) باید در کانون توجه قرار گیرد.به طور کلی اینترنت اشیاء می‌تواند در تولید داده‌های فرایندهای دانشی، به ویژه کشف دانش در محیط‌های فیزیکی و دیجیتال، پایه‌ای قابل اتکا به کار گرفته‌ شود. هدف از نگارش این مقاله مروری بر تاریخچه و تعریف اینترنت اشیاء، بررسی عناصر ساختاری و فناوری‌های مورد استفاده، چالش‌های کلیدی اینترنت اشیاء می‌باشدکه در هر بخش به صورت مجزا بدان‌ها اشاره گردیده‌است.
کلیدواژه ها:
محصولات هوشمند ، اینترنت اشیاء ، مدیریت دانش ، تولید داده
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است