شناسایی تاثیر نوآوری و احساسات بر رضایت مصرف کننده در محیط های الکترونیکی در شرکت اینترنتی شاتل
کد مقاله : 1079-HMM
نویسندگان:
مهدیس خاورپور *1، فاطمه طاهری2
147148-49473
2عضو هیت علمی دانشگاه آزاد بابل
چکیده مقاله:
هدف از انجام پژوهش حاضر شناسایی تاثیر نوآوری و احساسات بر رضایت مصرف کننده در محیط های الکترونیکی در شرکت اینترنتی شاتل می باشد. تحقیق حاضر از نظر روش گردآوری داده ها، توصیفی از نوع پیمایشی (زمینه یابی) است. به منظور جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استاندارد (هوادای و همکاران، ۲۰۱۵) استفاده شد. روایی پرسشنامه توسط استاد راهنما و پایایی آن توسط آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. به منظور بررسی فرضیات تحقیق از مدل رگرسیون خطی در نرم افزار SPSS استفاده شد. نتایج نشان از این داشت که ابتکار و نوآوری و احساسات بر کیفیت خدمات، مزایای ادراک شده، اعتماد و ریسک-های ادراک شده در محیط های الکترونیکی شرکت اینترنتی شاتل تاثیر دارند. همچنین نتایج نشان داد که کیفیت خدمات، مزایای ادراک شده و ریسک های ادراک شده بر رضایت مصرف کننده در محیط های الکترونیکی شرکت اینترنتی شاتل تاثیر دارد. اما اعتماد بر رضایت مصرف کننده در محیط های الکترونیکی شرکت اینترنتی شاتل تاثیر ندارد.
کلیدواژه ها:
نوآوری، احساسات، رضایت مصرف کننده، محیط های الکترونیکی
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است