ایجاد یک سیستم دستیار راننده با بهره گیری از منطق فازی و الگوی رفتاری آنها به منظور افزایش ایمنی
کد مقاله : 1081-HMM
نویسندگان:
آرمان کاوسی قافی *1، الهام صالحی2، هلنا کجوییان جعفری3، عادل حجت خواه2
1تهران- خیابان آزادی ناحیه مقاومت بسیج مقداد، سرباز وظیفه آرمان کاوسی قافی
2دانشگاه آزاد
3دانشگاه آزاد اسلامشهر
چکیده مقاله:
در این مقاله هدف بهره گیری از الگوریتم های یادگیری جهت ایجاد یک سیستم پیشرفته دستیار راننده می باشد به صورتی که با بهره گیری از ویژگی های شخصی و عمومی رانندگی، به راننده در زمینه ایمن بودن رانندگی هشدارهای لازم را ارائه نماید. به این ترتیب برای ارائه ی چنین سیستمی از الگوریتم درخت تصمیم استفاده می گردد.ابتدا داده‌های مناسب جمع آوری گردیده و مرحله بعد آماده سازی داده‌ها انجام می پذیرد که اولین اقدام در این مرحله انتخاب عوامل مؤثر بر طراحی سیستم هشدار می‌باشد. سپس داده‌های پرت با استفاده از الگوریتم های دسته بندی متمایز می گردند. در ادامه داده های ورودی با بهره گیری از یک فازی ساز آماده می گردند، سیستم مورد نظر سیستم فازی ممدانی می باشد. مرحله ی بعد تعیین ریشه، شاخه و برگ های مدل درخت تصمیم می باشد که با استفاده از روش آنتروپی، این فاکتور را برای تمامی ویژگی ها محاسبه نموده و ریشه، نودها و برگ ها مشخص می گردند.
دراین مقاله با وجود 5 ویژگی و یک متغیر هدف که دارای چهار حالت می باشد قواعد استخراج گردیدند. همانگونه که ملاحظه می گردد برگ های درختواره نتیجه سیستم فازی خواهند بود که امکان پیش بینی صحیح را میسر می نماید. قواعد سیستم فازی بر روی یک پایگاه داده محلی اجرا و نتایج در مقاله ذکر شده است. در نهایت نیز نتایج مدل طراحی شده با استفاده از درخت تصمیم با نتایج روش پیشین مقایسه گردیده و نتایج آن دقت بالای روش پیشنهادی را بیان می کند.
کلیدواژه ها:
درخت تصمیم، فازی، الگوریتم های یادگیری رانندگی.
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است