بررسی میزان انطباق برنامه درسی جدید رشته آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان با نیازهای فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) دانشجو معلمان
کد مقاله : 1083-HMM
نویسندگان:
اسماء ملازهی *1، محمدعلی رستمی نژاد2، هما کیخا3
1استان سیستان و بلوچستان- زاهدان- خیابان دانشگاه- نبش کوچه اوقاف- پردیس رسالت دانشگاه فرهنگیان
2عضو هیأت علمی دانشگاه بیرجند
3کارشناس امور کتابخانه دانشگاه فرهنگیان
چکیده مقاله:
هدف پژوهش حاضر بررسی میزان انطباق برنامه درسی جدید رشته آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان با نیازهای فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) دانشجو معلمان بود. روش پژوهش توصیفی-پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجو معلمان دختر و پسر شاغل به تحصیل دانشگاه فرهنگیان زاهدان در سال تحصیلی 96-95 بودند که از میان آنها 80 نفر به صورت هدفمند از میان جامعه در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه محقق ساخته با 65 گویه در مقیاس 5 درجه ای لیکرت بود. پایایی پرسشنامه طی محاسبه ضریب آلفای کرونباخ 94% بوده است. نتایج پژوهش نشان داد در هر یک از 4 دسته نیاز ICT در زمینه دانش و مهارت مقدماتی و تخصصی در طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه درسی تنها در تعداد اندکی از مؤلفه ها به نیازهای دانشجو معلمان پاسخ داده شده است و برنامه درسی جدید تا وضعیت مطلوب استفاده معلمان از ICT در فرایند یاددهی-یادگیری فاصله دارد.
کلیدواژه ها:
برنامه درسی، نیازهای فناوری اطلاعات و ارتباطات، معلمان، دانشگاه فرهنگیان
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است