امنیت در رایانش ابری : فرصت ها و چالش ها
کد مقاله : 1093-HMM
نویسندگان:
عباس ورمقانی *1، رسول روستایی2
1کردستان،قروه،خیابان جمهوری اسلامی ،کوچه شهید اسدی ،پلاک 36
2استادیار
چکیده مقاله:
رایانش ابری ، مبتنی بر ارائه سرویس به صورت تقاضا از سوی مصرف کنندگان منابع بوده و با استفاده از حجم زیادی از ذخیره سازی های مجازی در سرویس های درخواست مبتی بر اینترنت انجام می شود. رایانش ابری دارای ویژگی های قابل توجهی برای ارائه مقرون به صرفه و آسان جهت مدیریت منابع قدرتمند از طریق اینترنت می باشد. رایانش ابری توانایی های منابع سخت افزاری بهینه شده و به اشتراک گذاشته شده را افزایش می دهد و اینگونه ویژگی های ذکر شده رایانش ابری ، علاقه مندی سازمان ها و کاربران را به تغییر در برنامه های کاربردی و سرویس های خود به سمت ابر و استفاده از این فناوری را بیشتر می کند. کاربران و سازمان های استفاده کننده ،برنامه ها ، داده ها و سرویس خود را به سرور های ذخیره سازی ابر انتقال می دهند. با توجه به این مسائل می توان امنیت را به عنوان یک چالش اساسی و مهم در زمینه رایانش ابری دانست. صرف نظر از مزایای رایانش ابری ، تبدیل رایانش محلی به رایانش از راه دور، مسائل امنیتی و چالش های زیادی را برای مصرف کنندگان و مشتریان و همچنین ارائه دهدگان خود به همراه داشته است. بسیاری از سرویس های ابری توسط شخص ثالث مورد اعتماد ارائه می شوند که این موضوع هم خود تهدیدات امنیتی جدید را ایجاد می کند و همچنین ارائه دهنده گان رایانش ابری نیز ، سرویس ها و خدمات خود را از طریق اینترنت و فناوری های وب ارائه می کند که این موضوع نیز مسائل امنیتی جدیدی را بوجود می آورد. در این مقاله سعی بر ارائه و بیان برخی مسائل مربوط به چالش ها و تهدیدات امنیتی و همچنین راه حل های ممکن برای مقابله با این تهدیدات در زمینه رایانش ابری شده است
کلیدواژه ها:
: امنیت رایانش ابری ، چالش های رایانش ابری ، مسائل امنیتی
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است