شناخت و رتبه بندی راهبردهای پابرجا برای مقابله با چالش های اساسی شبکه های اجتماعی با تاکید بر امنیت ملی
کد مقاله : 1098-HMM (R1)
نویسندگان:
جمال قادرمزی *1، فاطمه ثقفی2، وحید فتوح ابادی2
11416751167
2پژوهشگر
چکیده مقاله:
تاثیر فضای مجازی به‌ویژه شبکه‌های اجتماعی بر حوزه‌های سیاسی،امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، انکارناشدنی است.هرچند که در این زمینه تحقیقاتی انجام شده، اما همچنان خلا تحقیقات جامع به‌ویژه در بعد امنیتی احساس می‌شود. هدف اصلی این تحقیق تدوین راهبردهای پابرجا برای مقابله با چالش‌های اساسی شبکه‌های اجتماعی با تاکید بر امنیت ملی و بکاربردن آنها در بلندمدت است.
برای رسیدن به هدف اصلی تحقیق، از یک سو با استفاده از مطالعه مسائل تاثیرگذار و ادبیات موضوع و روش تحلیلی PEST ، به تحلیل محیط دور می پردازیم. از سوی دیگر محیط داخلی (نزدیک) بر مبنای مطالعه و تحقیق و تحلیل محتوای اسناد بالادستی تحلیل خواهد شد، تا نقاط ضعف و قوت کشور در این زمینه مشخص گردد. سپس آنالیز SWOT آماده می‌گردد. در ادامه با استفاده از کار میدانی، مصاحبه با خبرگان، تحلیل دور و نزدیک، تحلیل رویکرد، تحلیل SWOT و تحلیل QSPM راهبردهای نهایی استخراج می‌شود. با استفاده از نظر خبرگان و تحلیل QSPM راهبردها اولویت‌بندی می‌شوند. درنهایت با استفاده از رویکردها و راهبردهای استخراج شده، راهبردهای پابرجا استخراج می‌شوند. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که راهبردهای ایجاد شبکه ملی اطلاعات، توسعه فرهنگ استفاده از فضای مجازی با تاکید بر خانواده و ایجاد شبکه‌های اجتماعی داخلی در صدر راهبردهای اولویت‌دار و پابرجا در قبال مقابله با چالش‌های اساسی شبکه‌های اجتماعی قرار دارند.
کلیدواژه ها:
شبکه‌های اجتماعی، امنیت ملی، تحلیل PEST، آنالیز SWOT، تحلیل QSPM
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است