بررسی تاثیر کاربرد آموزش الکترونیکی با وبلاگ بر میزان یادگیری و یاد داری دانشجویان رشته علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان پردیس آیت الله کماوند
کد مقاله : 1100-HMM
نویسندگان:
مصطفی طرهانی *1، سید محمد رضا صفوی2
1ارومیه.بلوار شهید قلی پور .جنب ناحیه انتظامی .دانشگاه فرهنگیان
2استاد
چکیده مقاله:
این پ‍ژوهش به منظور بررسی تـاثیر آموزش های نوین الکترونیکی و قابلیت های آن بر استفاده از میزان امکانات و سطح دسترسی به منابع و امکانات آموزشی و کمک آموزشی و بررسی تاثیر آموزش الکترونیکی بر میزان یادداری و تداوم یادداری در شخص با استفاده از آموزش الکترونیکی ، وبلاگ و تلفیق کردن این نوع شیوه آموزشی با شیوه های متداول که به صورت غیر حضوری صورت می گیرد با عنوان بررسی میزان یـادگیری و یاد داری آموزش الکترونیکی،وبلاک بر دانشجویان دانشگاه فرهنگیان آیت الله کمالوند انجام شده‌‌‌‌ است. جامعه آماری تحقیق شامل دانشجویان کارشناسی پیوسته رشته علوم تربیتی (آموزش ابتدایی)دانشگاه فرهنگیان پردیس کمالوند خرم آباد ورودی نیمسال اول سال تحصیلی 95/94 است.
کلیدواژه ها:
آموزش الکترونیکی، آموزش متداول،وبلاک،یادگیری،یادداری
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است