بررسی نقش تکنولوژی رسانه ای بر بهبود مدیریت دانشی اساتید(مطالعه موردی:مراکزدانشگاه فرهنگیان شهر اصفهان)
کد مقاله : 1101-HMM
نویسندگان:
سید مسعود مویدی *1، مرضیه ذاکری2، مهرداد کاظمی2
1خیابان پنج رمضان خیابان جامی غربی کوچه ارغوان پلاک 13
2دانشگاه فرهنگیان
چکیده مقاله:
در پژوهش حاضر نقش تکنولوژی رسانه ای بر بهبود مدیریت دانشی اساتید مراکز دانشگاه فرهنگیان شهر اصفهان بررسی شده است و هدف از آن ارائه راهکارهایی در جهت بهبود خلاقیت،کاربردی کردن دانش در زندگی دانشجویان و ارتقای هرچه بیش تری دانش رسانه ای و مدیریت دانشی اساتید می باشد.
جامعه آماری پژوهش: تمامی اساتید شاغل در دانشگاه های فرهنگیان شهر اصفهان می باشد با جمعیت 235 نفر که از میان آنان و با استفاده از فرمول کوکران 100 نفر به صورت تصادفی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند و نمونه آماری پژوهش شامل 50 مرد و 50 زن می باشد.
ابزار وروش نمونه گیری: روش مورد استفاده برای نمونه گیری کمی است .پرسش نامه که ترکیبی از پرسش نامه استاندارد در زمینه مدیریت دانش و پرسش های محقق ساخته در زمینه رسانه، خلاقیت و...است و دارای 23 سوال می باشد که نتایج حاصل از آن به وسیله ی نرم افزار SPSS مورد تجزیه تحلیل و تفسیر قرار می گیرد.
یافته ها و نتایج:با توجه به یافته های به دست امده از روش همبستگی پیرسون و اسپیرمن می توان به ارتباط معنادار و قوی میان بهره وری صحیح از تکنولوژی رسانه ای و ارتقای مدیریت دانشی اساتید و هم چنین تاثیر شگرف استفاده بجا از تکنولوژی رسانه ای به منظور داشتن تدریس موفق و با هدف پرورش فراگیرانی خلاق اشاره کرد
کلیدواژه ها:
واژگان کلیدی: تکنولوژی رسانه ای،خلاقیت،روش تدریس نوین،مدیریت دانشی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است