طراحی یک سیستم بازیابی اطلاعات محرمانه مبتنی بر رمزنگاری منحنی بیضوی
کد مقاله : 1105-HMM
نویسندگان:
ایران حکمتیان1، ایران حکمتیان *2
1شوش - بلوار امام خمینی - جنب نمایندگی سایپا - واحد دوم منزل آریایی
2شوش - خیابان امام خمینی - جنب نمایندگی سایپا - واحد دوم - منزل آریایی
چکیده مقاله:
سیستم بازیابی اطلاعات خصوصی سیستمی است که به کلاینت اجازه می دهد که یک داده را درخواست کند بدون اینکه سرور یا هرشخص دیگری از محل آن داده درخواستی اطلاع پیدا کند. در اکثر این سیستمها از روشهای رمزنگاری برای تولید پرس و جوهای رمزنگاری شده استفاده می شود تا مکان داده های درخواستی در اختیار افراد قرار نگیرد. رمزنگاری منحنی بیضوی جزو روشهای رمزنگاری کلید نامتقارن است که در آن داده ها بر اساس نقاطی بر روی منحنی نگاشت می شوند و با توجه به خواص جالب جمع نقاط در این روش، امکان رمزنگاری داده ها مهیا می شود. همچنین بر اساس اصل لگاریتم گسسته منحنی بیضوی امکان رمزگشایی داد درحد مطلوبی کاهش می باید.
کلیدواژه ها:
بازیابی اطلاعات خصوصی(PIR)، رمزنگاری منحنی بیضوی(ECC)، ابر محاسباتی، رمزنگاری، بازیابی داده ها.
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است