تحلیل تأثیر سیستم های توصیه گر بر رفتار کاربر، در سامانه های آموزشی
کد مقاله : 1106-HMM
نویسندگان:
ابراهیم خادمی آقمشهدی *
خیابان مهدی آباد
چکیده مقاله:
هدف پژوهش تحلیل تأثیر سیستم های توصیه گر بر رفتار کاربر، در سامانه های آموزشی می باشد. روش تحقیق توصیفی– پیمایشی از نوع زمینه یابی استفاده شده است. جامعه آماری مشتمل بر دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی در سال 1395 بوده است. برای تعیین اندازه نمونه آماری از جدول کریجسی و مورگان، 375 نفر در نظر گرفته و روش نمونه‌گیری تصادفی ساده سیستماتیک بوده است. جهت جمع آوری داده ها از یک پرسشنامه محقق ساخته تحت وب استفاده گردید. ابزار جمع اوری دادهها: پرسشنامه از سه معیار افزایش مدت زمان حضور کاربر در سامانه، معیار افزایش دانلود محتواهای آموزشی و معیار افزایش میزان رضایتمندی کاربر، تشکیل شده است که برای پایایی، با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای هر کدام به ترتیب 89/0، 84/0، 91/0محاسبه شده که از پایایی بالایی برخوردار است. یافته های تحقیق نشان می دهد که 95 درصد پاسخگویان معتقدند که بکارگیری سیستم توصیه گر در سامانه آموزشی بر روی افزایش مدت زمان حضور کاربر در سامانه ، 95 درصد معتقدند که بر روی افزایش دانلود محتواهای آموزشی و همچنین 96 درصد معتقدند که بر روی افزایش رضایتمندی کاربر تأثیر دارد. و نتایج پژوهش نشان می دهد که با اطمینان 95 درصد بکارگیری سیستم توصیهگر در یک سامانه آموزشی می تواند بر رفتار کاربر تأثیرگذار باشد. همچنین نتایج حاصله به کمک نرم افزار داده کاوی نشان می دهد که به طور متوسط 87/70 درصد می توان رفتار کاربر را در سامانهی آموزشی که در آن سیستم توصیه گر بکارگرفته شده است پیش بینی کرد.
کلیدواژه ها:
سیستم های توصیه گر، رفتار کاربر، سامانه آموزشی.
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است