ارزشیابی آموزشی به وسیله ی فناوری اطلاعات و ارتباطات
کد مقاله : 1107-HMM
نویسندگان:
اسداله راخداپور *1، جهانی جعفر2، فرشاد رشیدی2، سیده وحیده علوی2
1کهگیلویه .دهدشت . شهر سوق . خیابان شهید باهنر
2دانشگاه شیراز
چکیده مقاله:
فناوری اطلاعات و ارتباطات در یک زمان کوتاه، به یکی از ستون های اصلی ساختمان جامعه مدرن تبدیل شده اند. بسیاری از کشورها درک فهم فناوری اطلاعات و ارتباطات و تسلط بر مهارت ها و مفاهیم اولیه آن را به عنوان بخشی از هسته آموزش و پرورش در کنار خواندن، نوشتن و حساب می دانند. پژوهش حاضر با هدف بررسی ارزشیابی آموزشی به وسیله ی فناوری اطلاعات و ارتباطات انجام شده است. روش پژوهش از نوع کیفی، تحلیل اسنادی و کتابخانه ای می باشد. بررسی پیشنه های این پژوهش نشان داد که این نوع از ارزشیابی کاملا جدید بوده است. جنکینز سه نقش برجسته به عنوان برخی از تغییرات حاصل از فناوری اطلاعات و ارتباطات در معلم را شامل : الف) تغییر نقش در رابطه با دانش آموزان ب) تغییر نقش در رابطه با مدیرانی که آموزش را پشتیبانی می کنند، ج) تغییر در محتوا و حوزة تدریس و ارزشیابی می داند. در تغییرات قسمت ارزشیابی ما به سه سیستم جدید ارزشیابی با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات شامل : سیستم پاسخگویی کلاس درس، سوالات برای یادگیری و ارزیابی همتایان با فناوری اشاره کردیم و در ادامه به مزایای ارزیابی با فناوری اطلاعات و ارتباطات و اهداف کاربردی فناوری اطلاعات و ارتباطات برای ارزشیابی اشاره شد. و در آخر به منابع آزاد آموزشی و ارزشیابی و ارزیابی دانش آموزان در زمان واقعی پرداخته شد. نتایج نشان داد که ارزشیابی های مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات می توانند یادگیری فردی را تشویق کنند، علاوه بر فراهم کردن ابزارهایی برای حمایت از یادگیری شخصی و یک سیستم آموزش هوشمند که به نیازهای یادگیرندگان و معلمان و محیط یادگیری آنها پاسخ می دهد، فناوری اطلاعات و ارتباطات می توانند فراگیران را از مهارت های کلیدی قرن بیست و یکم از قبیل تفکر انتقادی و حل مسئله در ارزشیابی آموزشی بهرهمند کند.
کلیدواژه ها:
فناوری اطلاعات و ارتباطات ، ارزیابی کلاسی، ارزشیابی آموزشی، آموزش.
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است