قابلیت‌های بستر مجازی برای تربیت معلم و توسعه حرفه‌ای معلمان
کد مقاله : 1114-HMM
نویسندگان:
فرشته هواسی *، سارا رستمی، شیما جابری، سیمین چراغی
دانشجوی علوم تربیتی آموزش ابتدایی، دانشگاه فرهنگیان، ایلام، ایران
چکیده مقاله:
یکی از دغدغه‌های نظام‌های آموزشی و دست‌اندرکاران و تصمیم سازان در هر کشوری، مسئله کیفیت آموزش و اثربخشی نظام‌های آموزشی می‌باشد. با ورود فناوری اطلاعات به این عرصه، قابلیت‌ها و بسترهایی برای نظام آموزش و پرورش فراهم شده است. هدف از این پژوهش بررسی قابلیت‌های بستر مجازی برای تربیت معلم و توسعه حرفه ای معلمان می‌باشد. برای انجام این مطالعه از طریق استنادی به بررسی مبانی نظری و ادبیات پژوهشی موجود پیرامون موضوع تحقیق پرداخته شده است. در این مقاله پس از طرح جایگاه فضای مجازی به عنوان مهمترین پدیده قرن، به بررسی ظهور فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات، ظهور اینترنت و گسترش فراگیر شبکه‌های اجتماعی و طرح آنها در قالب قابلیت‌های این بستر برای تربیت معلم و توسعه حرفه‌ای معلمان پرداخته شده است. در این پژوهش، ضمن پرداختن به رویکردهای فضای مجازی و همچنین برجسته ساختن اهمیت نهاد آموزش و پرورش و نظام تعلیم و تربیت و مورد استفاده قرار گرفتن فضای مجازی از سوی معلمان، پیشنهاداتی به منظور آشنایی هر چه بیشتر معلمان و استفاده‌ی از فضای مجازی ارایه شده است.
کلیدواژه ها:
فناوری اطلاعات و ارتباطات، فضای مجازی، نظام آموزشی، معلمان
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است