قابلیت‌های بستر مجازی برای تربیت معلم و توسعه حرفه‌ای معلمان
کد مقاله : 1114-HMM
نویسندگان:
فرشته هواسی *1، سارا رستمی2، شیما جابری2، سیمین چراغی2
1ایلام فاتحان میمک خیابان ابن سینا کوچه شهید قبادی جنب مدرسه باغچه بان ساختمان شماره دو پردیس امام جعفر صادق (ع)
2دانشجوی علوم تربیتی آموزش ابتدایی، دانشگاه فرهنگیان، ایلام، ایران
چکیده مقاله:
یکی از دغدغه‌های نظام‌های آموزشی و دست‌اندرکاران و تصمیم سازان در هر کشوری، مسئله کیفیت آموزش و اثربخشی نظام‌های آموزشی می‌باشد. با ورود فناوری اطلاعات به این عرصه، قابلیت‌ها و بسترهایی برای نظام آموزش و پرورش فراهم شده است. هدف از این پژوهش بررسی قابلیت‌های بستر مجازی برای تربیت معلم و توسعه حرفه ای معلمان می‌باشد. برای انجام این مطالعه از طریق استنادی به بررسی مبانی نظری و ادبیات پژوهشی موجود پیرامون موضوع تحقیق پرداخته شده است. در این مقاله پس از طرح جایگاه فضای مجازی به عنوان مهمترین پدیده قرن، به بررسی ظهور فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات، ظهور اینترنت و گسترش فراگیر شبکه‌های اجتماعی و طرح آنها در قالب قابلیت‌های این بستر برای تربیت معلم و توسعه حرفه‌ای معلمان پرداخته شده است. در این پژوهش، ضمن پرداختن به رویکردهای فضای مجازی و همچنین برجسته ساختن اهمیت نهاد آموزش و پرورش و نظام تعلیم و تربیت و مورد استفاده قرار گرفتن فضای مجازی از سوی معلمان، پیشنهاداتی به منظور آشنایی هر چه بیشتر معلمان و استفاده‌ی از فضای مجازی ارایه شده است.
کلیدواژه ها:
فناوری اطلاعات و ارتباطات، فضای مجازی، نظام آموزشی، معلمان
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است