انتخاب هدفمند فناوری‌های مبتنی بر وب 2 برای آموزش بر اساس طبقه‌بندی بازنگری شده بلوم و الگوی طراحی آموزشی 5E
کد مقاله : 1117-HMM
نویسندگان:
1نوری براری *، 2مرتضی رضائی‌زاده، 3سوران داروند
1دانشجوی دکترای فناوری اطلاع رسانی در آموزش عالی دانشگاه شهید بهشتی تهران-دبیر آموزش و پرورش استان کردستان
2عضو هیئت علمی گروه آموزش عالی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی
3کارشناس ارشد رشته برنامه ریزی درسی - دبیر آموزش و پرورش استان کردستان
چکیده مقاله:
تحقیقات اخیر در حوزه آموزش‌های رسمی، روند رو به رشد استفاده از ابزارهای وب 2 و فناوری‌های نوین آموزشی را نشان می‌دهند. پژوهش حاضر حاصل یک فرایند مستمر جلسات و مباحث مشترک در یک انجمن با عنوان شورای دبیران دبیرستان نمونه دولتی پیشگامان مریوان می‌باشد که با شرکت پژوهشگر و معلمان آن آموزشگاه به‌صورت ماهیانه در طول سال تحصیلی 96-1395 برگزار گردید. هدف پژوهش کمک به معلمان برای انتخاب هدفمند فناوری‌های مبتنی بر وب 2 برای فعالیت‌های آموزشی آنان بر اساس طبقه‌بندی بازنگری شده بلوم و الگوی طراحی آموزشی 5E بود. پژوهش با رویکرد کیفی و بر اساس استراتژی پدیدارشناسی انجام گردید. نتیجه حاصل از پژوهش، طراحی یک جدول از برنامه‌های کاربردی وب 2 می‌باشد. در این جدول چینش ابزارهای وب 2 بر اساس روش طراحی آموزشی 5E و طبقه‌بندی بازنگری شده اهداف شناختی بلوم صورت پذیرفت. معلمان به کمک این جدول می‌توانند به انتخاب فناوری متناسب با اهداف درسی‌شان بپردازند. نتایج این پژوهش می‌تواند به‌عنوان راهنمایی برای استفاده سایر معلمان در استفاده از فناوری‌های مبتنی بر وب 2 در طرح‌های درسی آنان گردد.
کلیدواژه ها:
وب 2، فناوری‌های نوین آموزشی، الگوی طراحی آموزشی 5E، دبیران علوم تجربی
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است