بررسی حمله ی سیبل در شبکه ی حسگر بی سیم و راهکارهای مقابله با آن
کد مقاله : 1119-HMM
نویسندگان:
مسعود محمدظاهری *1، رسول روستایی2
1همدان-تویسرکان-بلوار شهیدبهشتی-کوچه سیاست
2عضو هیئت علمی
چکیده مقاله:
یک شبکه ی حسگر متشکل از تعداد زیادی گره های حسگر است که در یک محیط وسیع عمدتا بدون نظارت و مراقبت پخش
شده و به جمع آوری اطلاعات از محیط می پردازد.با توجه به کاربرد گسترده ی شبکه های حسگر بی سیم در حوزه های نظارت و
مراقبت شامل کنترل ترافیک،نظارت بر محیط،نظارت بر میدان جنگ و..،تأمین امنیت این شبکه ها بسیار ضروری است.این
شبکه ها در معرض حملات گوناگونی هستند که یکی از مشهورترین آن ها حمله سیبل است.حملات سیبل تهدیدی جدی برای
امنیت شبکه های حسگر بی سیم به شمار می آید.در چنین حملاتی،یک گره بدخواه چندین هویت جعلی برای خود ایجاد کرده
و گره های شبکه را گمراه می کند. هدف گره بدخواه تخریب پروتکل های شبکه می باشد.در این مقاله به بررسی انواع روش های
موجود برای تشخیص حملات سیبل پرداخته می شود.
کلیدواژه ها:
شبکه های حسگر بی سیم،حملات سیبل،امنیت،گره نگهبان
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است