جایگاه و نقش فناوری های نوین در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش
کد مقاله : 1120-HMM
نویسندگان:
محمد جواد احمدی حاجی *
بلوار خزر کوچه شهید جمشیدی انتهای کوچه روبروی بهار ۱۱ ساختمان مهدیا طبقه دوم کد پستی ۴۸۱۷۷۹۴۹۵۸
چکیده مقاله:
بی شک گسترش فناوری اطلاعات همه‌ی عرصه‌ها‌ی زندگی بشر از جمله تعلیم و تربیت را تحت تاثیرقرار داده است. به طوری که رابطه‌ی فناوری اطلاعات و آموزش و پرورش و نیز چگونگی کاربرد‌ها‌ی آن موضوع روز و اهمیت آن به قدری آشکار است که نمی‌توان نادیده اش گرفت. با توسعه و پیشرفت فناوری‌های نوین درکشور‌ها‌ی مختلف، به خصوص در کشور‌های پیش رفته و به دنبال آن انفجار اطلاعات در تمام بخش‌های مختلف جوامع پاسخگویی با شیوه‌های سنتی دیگر جوابگوی انسان‌ها در زمینه‌ی انتقال سریع اطلاعات نبوده و لذا نیاز به شیوه‌ها‌ی جدیدتر به شدت احساس می‌شد. مسلماً یکی از مهم ترین ارکان پیشرفت هر جامعه آموزش و پرورش آن جامعه است. در عصر اطلاعات و ارتباطات روش‌ها‌ی قدیمی آموزش یادگیری کمتری دارد. به هر حال باید در انتظار بروز تحولاتی در زمینه ی آموزش و پرورش باشیم.هدف از این مقاله شناسایی موانع و چالش‌ها‌ی پیش روی یادگیری الکترونیکی، تبیین مزایای این نوع آموزش و یافتن راه‌ها و پیشنهاد‌های مناسب برای این موضوع است.
کلیدواژه ها:
فناوری اطلاعات و ارتباطات، چالش‌ها، یادگیری الکترونیکی، آموزش و پرورش، فناوری‌های نوین
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است