مروری بر کاربرد وب کاوی
کد مقاله : 1123-HMM
نویسندگان:
سمانه تفهمی واجارگاه *1، رضا سمیع زاده2
13195674999
2عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا (س)
چکیده مقاله:
با افزایش چشمگیر حجم اطلاعات و توسعه وب، نیاز به روش ها و تکنیک هایی که بتوانند امکان دستیابی کارا به داده‌ها و استخراج اطلاعات از آنها را فراهم کنند، بیش از پیش احساس می شود. وب کاوی یکی از زمینه های تحقیقاتی است که با به کارگیری تکنیک های داده کاوی به کشف و استخراج خودکار اطلاعات از اسناد و سرویس‌های وب می پردازد. در واقع وب کاوی، فرآیند کشف اطلاعات و دانش ناشناخته و مفید از داده های وب می باشد. روش های وب کاوی بر اساس آن که چه نوع داده ای را مورد کاوش قرار می دهند، به سه دسته کاوش محتوای وب، کاوش ساختار وب و کاوش کاربری وب تقسیم می شوند. در این مقاله در گام های متوالی وب کاوی و همچنین هر یک از انواع وب کاوی و مروری بر کارهای انجام شده در این حوزه به تفصیل مورد بررسی قرار می گیرند.
کلیدواژه ها:
وب کاوی، کاوش محتوای وب، کاوش ساختار وب، کاوش کاربری وب.
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است