بررسی جایگاه و اهداف آموزش الکترونیکی در نظام آموزشی و چالش های پیش روی آن
کد مقاله : 1124-HMM
نویسندگان:
فهیمه رضایی *
شیراز-پل علی ابن حمزه- دانشگاه فرهنگیان شهید رجایی
چکیده مقاله:
هدف پژوهش حاضر بررسی جایگاه آموزش الکترونیکی در نظام آموزشی و چالش های پیش روی آن می باشد. آموزش الکترونیکی یکی از روش های آموزشی که در آن فراگیر براساس توانایی های خود به فعالیت و یادگیری می پردازد از آن به عنوان یادگیری الکترونیکی، آموزش مجازی نیز یاد می شود. آموزش الکترونیکی مستلزم داشتن برنامه ها، سیاست ها، استراتژی ها، اهداف، روشها و کلاً الگوهای جدید در شرایط کنونی جهانی شدن است. با وجود مزایایی که آموزش الکترونیکی در نظام آموزش عالی دارد، گاها در بسیاری از دانشگاه ها توسعه آن با چالش هایی مواجه است که در این پژوهش به انواع چالش های پیش روی توسعه آموزش الکترونیکی پرداخته شده است. در اینجا به بیان مفاهیمی همچون تعاریف یادگیری الکترونیکی ، چالش های یادگیری الکترونیکی، مزایای یادگیری الکترونیکی و راهکار های توسعه آموزش الکترونیکی پرداخته است.
کلیدواژه ها:
آموزش الکترونیکی، چالش های توسعه آموزش الکترونیکی
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است