نقش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و یادگیری درس فیزیک
کد مقاله : 1125-HMM
نویسندگان:
1کلثوم برزگر *، 2فرشیده ضامنی، 3سید عیسی رضایی، 4مقداد رضی
1مدیر دبیرستان
2استادیار دانشگاه ازاد واحد ساری
3فرهنگی
4دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی ساری
چکیده مقاله:
به منظور بررسی تاثیر کاربرد فاوا در یادگیری درس فیزیک ، دو کلاس از دانش آموزان دختر دوره سوم متوسطه رشته علوم تجربی شهرستان جویبارانتخاب گردید. –یک کلاس به عنوان گروه آزمایشی و کلاس دیگر به عنوان کنترل انتخاب شد. مبحث الکتریسیته ساکن (نیروی الکتریکی، میدان الکتریکی، پتانسیل) به گروه آزمایشی با استفاده از نرم افزار آزمایشگاه مجازی و فناوری ارتباطات تدریس شد. و کلاس دیگر به عنوان کنترل انتخاب شد. شیوه تدریس در هر دو کلاس یکسان بود. اما ابزارها یکی سنتی و دیگری با آزمایشگاه مجازی و ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات استفاده شد. در آغاز دوره آزمایشی از هر گروه پیش آزمون و در پایان دوره آموزشی پس آزمون گرفته شد .نتایج حاصل از کواریانس یک طرفه نشا ن می دهد که در سطح معناداری(0.05sig)نمرات گروه آزمایشی بهتر از نمرات کنترل است.
این پژوهش درصدد پاسخ به این سوال است که استفاده از نرم افزار آزمایشگاه مجازی و فناوری اطلاعات و ارتباطات چه تاثیری بر افزایشیادگیری ( درک مفهومی و ترسیمی و یافتن ارتباط مفاهیم و کاربرد) درس فیزیک دارد؟
کلیدواژه ها:
فناوری اطلاعات و ارتباطات، فرایندیاددهی- یادگیری، معلمان
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است