بررسی کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت اطلاعات سلامت بیماران
کد مقاله : 1128-HMM
نویسندگان:
حمزه حمیدی *1، علی رضا جهانی2، سوگل ربیعی ساوجی3
1مطهری شمالی 48- پلاک 33
2استادیار و عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی مهرالبرز
3کارشناس ارشد مهندسی فناوری اطلاعات، گرایش مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی، موسسه آموزش عالی مهر البرز
چکیده مقاله:
با توجه به رشد روزافزون علم و تکنولوژی در دنیای مدرن امروز، نیاز به استفاده از فناوری اطلاعات در حوزه پزشکی به ویژه با هدف مدیریت اطلاعات سلامت و مستندسازی اطلاعات پزشکی بیماران کاملا احساس می‌شود. لذا کاربرد تکنولوژی در مراقبت‌های بهداشتی و بهره‌گیری از مزایای منحصر به فرد پرونده الکترونیکی سلامت، مهمترین و ضروری‌ترین مسئله جهت بهبود کیفیت مراقبت‌های بهداشتی محسوب می‌شود. بنابراین لزوم جایگزین شدن سیستم‌های الکترونیکی به جای سیستم‌های کاغذی در بخش بهداشت و درمان، امری ضروری است که این منوط به آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم جهت پیاده‌سازی سیستم‌های الکترونیکی و تعریف چارچوب دیجیتالی سلامت می‌باشد. از این‌رو، هدف مطالعه حاضر، بررسی کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت اطلاعات سلامت بیماران می‌باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی محسوب می‌شود. نتایج حاصل از تحقیق نشان می‌دهد که استفاده از فناوری اطلاعات می‌تواند در بالا بردن سطح سلامت و کیفیت خدمات ارائه شده به بیماران تاثیر بسزایی داشته باشد و منجر به بهبود و مدیریت موثر مستند‌سازی اطلاعات بیماران با توجه به حجم بالای مراجعات شود.
کلیدواژه ها:
فناوری اطلاعات، اطلاعات پزشکی، مدیریت اطلاعات سلامت بیماران، پرونده الکترونیکی سلامت
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است