ارائه یک روش مسیریابی شبکه های حسگر بی سیم مبتنی بر ارزش گذاری اطلاعات سنسوری
کد مقاله : 1130-HMM
نویسندگان:
1سجاد جعفری *، 2فرهاد راد
1منزل/منزل
2عضو هیات علمی دانشگاه آزاد یاسوج
چکیده مقاله:
شبکه‌های سنسور بی سیم در سالهای اخیر به دلیل نقش غیر قابل انکارش در فناوری ثقل تحقیقات فراوانی بوده است. مسئله مسیریابی در این شبکه بسیار مورد توجه بوده است و یکی از این مسیریابی‌های مورد توجه پروتکل لیچ بوده است. ما در این پایان‌نامه از شبکه حسگر پویا استفاده خواهیم کرد و با انتخاب سرخوشه تصادفی طبق پروتکل لیچ سرعت و سادگی محاسبات را کاهش داده و در مرحله انتخاب سرخوشه با ارائه مدلی پیشنهادی یک الگوریتم مسیریابی مبتنی بر ارزش‌گذاری اطلاعات سنسوری ارائه خواهیم داد. ما در مرحله عضوگیری خوشه‌ها فقط اقدام به ارسال اطلاعات با اولویت بالا خواهیم کرد و از ارسال اطلاعات کم ارزش جلوگیری خواهیم کرد. روش پیشنهادی را در نرم‌افزار متلب پیاده‌سازی کرده و نتایج آن را با روشهایی جدید و کارشده در این حوزه مقایسه کرده ایم. نتایج نشان داد که روش پیشنهادی یک روش مسیریابی موثر برای شبکه حسگر بیسیم در ارائه کیفیت خدمات مطلوب برای این شبکه می‌باشد.
کلیدواژه ها:
شبکه‌های حسگر بی‌سیم، خوشه‌بندی، اولویت‌ اطلاعات، ارزش‌گذاری سنسور.
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است