رابطه بین مهارت های مدیران با میزان موفقیت هوشمند سازی مدارس قائمشهر
کد مقاله : 1132-HMM
نویسندگان:
کلثوم برزگر *1، معصومه درزی بورخانی2
1شیرگاه، خ شهید اسلامی.کوچه شهید بهمن عباس نژاد، سهیل 1 واحد 4
2فرهنگی
چکیده مقاله:
این پژوهش به دنبال بررسی رابطه بین مهارت های مدیران با میزان موفقیت هوشمند سازی مدارس قائمشهر می باشد. روش تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ شیوه گردآوری اطلاعات از تحقیقات توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش کلیه مدیران مدارس هوشمند آموزش وپرورش شهرستان قائمشهر ( 300 ) نفر و نمونه مورد مطالعه در این پژوهش منطبق بر جامعه آماری بر مبنای جدول مورگان (169) نفر می باشند که نمونه گیری به روش تصادفی ساده صورت پذیرفته است. ابزار گرد آوری اطلاعات : پرسشنامه مهارتهای مدیران مقیمی (1390) و پرسشنامه محقق ساخته هوشمند سازی مدارس ، روش تجزیه تحلیل داده ها ضریب همبستگی پیرسون بوده است . نتایج نشان داده است ؛ بین مهارت های مدیران با میزان موفقیت هوشمند سازی مدارس رابطه معنی داری وجود ندارد.بین مهارت فنی ، انسانی و ادراکی مدیران با میزان موفقیت هوشمند سازی مدارس رابطه معنی داری وجود ندارد.
کلیدواژه ها:
مهارت مدیران، هوشمندسازی مدارس ، آموزش و پرورش قائمشهر
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است