اینترنت آینده: کاربردها و چالشهای اینترنت اشیاء با تاکید بر معماری امنیتی آن
کد مقاله : 1135-HMM
نویسندگان:
حامد آغشلویی *1، پیمان افسرنظری2
1بلوار شمس تبریزی
2دانشجو
چکیده مقاله:
چکیده
اینترنت اشیاء چشم اندازی از آینده اینترنت می باشد که با سرعت وصف ناپذیری باعث اتصال میلیونها شیء، کاربر و سیستم می شود. رشدIOT بسیار سریع بوده و در این میان اشیاء جزء لاینفک زندگی افراد به حساب می آیند.
از آنجا که اینترنت سنگ بنای اینترنت اشیاء می باشد لذا بایستی به امنیت اینترنت اشیا، توجه وافر نمود. مقاله مروری حاضر لایه های اینترنت اشیاء را بررسی نموده و کاربردهای اینترنت اشیاء را مدنظر قرار می دهد. یک معماری امنیتی مطرح شده از دیگر مطالبی است که به همراه پروتکل های ارتباطی موجود آورده شده و در پایان مقایسه ای بین اینترنت اشیاء و اینترنت معمول انجام گرفته و چالشهای اینترنت اشیاء هم ذکر می شود.
کلیدواژه ها:
اینترنت اشیاء، امنیت، معماری، پروتکل های ارتباطی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است