برررسی راه حل‌های موجود برای مبارزه با حملات چاله خاکستری در شبکه‌های موردی سیار
کد مقاله : 1137-HMM
نویسندگان:
محسن خانی *
استان اردبیل- شهرستان اردبیل- دانشگاه پیام نور استان اردبیل- مدیریت روابط عمومی
چکیده مقاله:
شبکه‌های موردی سیار یکی از انواع شبکه‌هایی است که بدون زیرساخت‌ها و واحد کنترلر مرکزی اداره می-شود، گره‌های موجود در شبکه هم به عنوان مسیریاب و هم به عنوان نگهدارنده مسیر عمل می کنند، در این نوع شبکه‌ها هیچ نوع نظارتی بر اعمال گره‌ها وجود ندارد و گره‌ها گره‌های دیگر را با توجه به پاسخ‌هایشان قضاوت کرده و در انتقال داده ‌ها مشارکت می‌دهند، حملات چاله سیاه از انواع حملاتی است که در شبکه‌ها با ادعاهای کذبی که دارند و در پیام پاسخ ادعا می‌کنند کوتاهترین مسیر را داراست همیشه در فرآیند انتقال داده ‌ها مشارکت داده می-شوند، چاله‌ها سیاه‌ها بسته‌های دریافتی را یا استراق سمع می‌کنند و یا آنها را از بین می‌برند به همین دلیل وجود مکانیزم‌های لازم جهت پیدا کردن و از بین بردن گره‌های متخاصم لازم و ضروری است. در این مقاله ما آسیب پذیری شبکه‌ها را بررسی کرده و راه‌ حل‌‌های موجود قطعی مبارزه با این فرآیند ها را به صورت کلی ارائه خواهیم داد.
کلیدواژه ها:
چاله‌های سیاه، شبکه‌های موردی سیار، گره‌های متخاصم، AODV
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است