اینترنت اشیا در آموزش،کاربردها و چالش ها
کد مقاله : 1138-HMM
نویسندگان:
فاطمه زارعی نژاد *، امیرهوشنگ تاجفر، 1محمدمهدی پرهیزگار، 2محمد قیصری
1دانشگاه پیام نور تهران
2دانشگاه پیام نور
چکیده مقاله:
با گسترش روزافزون دستگاه هایی که می توانند به اینترنت متصل شوند مفهومی به نام "اینترنت اشیا" در حال توسعه است. در این فناوری، اشیا مختلف روی یک شبکه به یکدیگر متصل شده و با هم ارتباط برقرار می کنند. این شبکه به هم پیوسته در بسترهای مختلفی قابل پیاده سازی و استفاده است، از جمله در صنعت، مدیریت شهری، مدیریت کسب و کار، آموزش و .... .
آنچه که در مقاله حاضر به آن پرداخت شده است کاربرد اینترنت اشیا در آموزش است. در این مقاله ابتدا معرفی کوتاهی از اینترنت اشیا، کاربردها و چالش های آن آورده سپس به بررسی کاربردهای متصور از اینترنت اشیا در آموزش پرداخته ایم.
کلیدواژه ها:
اینترنت اشیا، آموزش، معلمان، کاربردها، چالش ها
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است