اینترنت اشیا در آموزش،کاربردها و چالش ها
کد مقاله : 1138-HMM
نویسندگان:
1فاطمه زارعی نژاد *، 2امیرهوشنگ تاجفر، 3محمدمهدی پرهیزگار، 4محمد قیصری
1هنرآموز/ آموزش و پرورش
2مدیر کنفرانس
3دانشگاه پیام نور تهران
4دانشگاه پیام نور
چکیده مقاله:
با گسترش روزافزون دستگاه هایی که می توانند به اینترنت متصل شوند مفهومی به نام "اینترنت اشیا" در حال توسعه است. در این فناوری، اشیا مختلف روی یک شبکه به یکدیگر متصل شده و با هم ارتباط برقرار می کنند. این شبکه به هم پیوسته در بسترهای مختلفی قابل پیاده سازی و استفاده است، از جمله در صنعت، مدیریت شهری، مدیریت کسب و کار، آموزش و .... .
آنچه که در مقاله حاضر به آن پرداخت شده است کاربرد اینترنت اشیا در آموزش است. در این مقاله ابتدا معرفی کوتاهی از اینترنت اشیا، کاربردها و چالش های آن آورده سپس به بررسی کاربردهای متصور از اینترنت اشیا در آموزش پرداخته ایم.
کلیدواژه ها:
اینترنت اشیا، آموزش، معلمان، کاربردها، چالش ها
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است