بررسی رابطه روانشناسی کارمندان داخلی سازمان با تهدید امنیت اطلاعات و ارزیابی مقابله با تهدید
کد مقاله : 1142-HMM
نویسندگان:
1مهرشید فیروزبخت *، 2فاطمه عیدی، 3محمد یوسفی پور
1دانشجو
2عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور
3کارمند دانشگاه پیام نور
چکیده مقاله:
محققان و پژوهشگران نتایج یکسانی راجع به تاثیر مثبت اهمیت سیستم اطلاعات بر رفتار کارمندان داخلی بدست آورده اند. این آگاهی منجر به تمرکز جریان اطلاعاتی بر روی سطح کارایی رفتارهای محافظتی شده است ما در جریان این تحقیقات تئوری معروف در حفاظت اطلاعات را بنام تئوری انگیزاننده حفاظت توسعه دادیم، که شامل روابط اساسی روانشناختی کارمندان داخلی با عوامل انگیزاننده حفاظت می باشد. Psy Cap یک ساختار از نقش وسیع ظرفیتهای روانشناختی و منابع در بردارنده منابع انگیزشی مهم مربوط به روابط کاری می باشد. بنابراین رسیدن به حقایق اساسی در مورد عوامل انگیزاننده حفاظت، تمرکز کردن در روابط روانشناسی کارمندان داخلی با عوامل متفاوت انگیزاننده حفاظت که مهم و موثر هستند می باشد. علاوه بر این، تحقیقات قبلی نشان داده اند که افراد می توانند روانشناختی کارمندان داخلی را توسعه دهند. در نتیجه، با توجه به ارتباط نقش وسیع ظرفیتهای روانشناختی با عوامل انگیزاننده حفاظت یک انگیزه قبلی مهم و قابل انعطاف بوجود می آید که مکمل عوامل انگیزاننده حفاظت می باشد که در بیشتر ارزیابی های معاصر مدل انگیزاننده حفاظت مفقود شده اند. در پژوهش حاضر ما تائیدی برای ارتباط روانشناختی کارمندان با عوامل انگیزاننده حفاظت پیدا کردیم و روشهای جدیدی برای توسعه روانشناختی کارمندان داخلی در ارتباط با دیگر تلاشهای امنیتی سازمان پیشنهاد دادیم.
کلیدواژه ها:
روانشنای کارمندان، انگیزه حفاظت، تهدید امنیت، (Psychological capital) Psy Cap،(PMT(Protection motivation theory
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است