تدریس معکوس به کمک درس شاخه ای هوشمند رایاریاضی
کد مقاله : 1144-HMM
نویسندگان:
زهرا طاولی *
دماوند- گیلاوند-بلوارشهیدباهنر-کوچه شمشاد3-پلاک 14
چکیده مقاله:
پژوهش حاضر به بررسی روایت‌های مدیر تولید محتوای الکترونیکی درس شاخه‌ای هوشمند رایاریاضی و اجرای آموزش به روش معکوس در مجتمع آموزشی بانو امین (رها) پرداخته است. پژوهش موردنظر روایی است و به انگاره تحقیقات کیفی و تفسیرگرایانه تعلق دارد. منبع داده‌ها روایت 4 سال تحصیلی است. تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد در این شیوه آموزشی با بهره-گیری از روش تدریس تلفیقی و توانمندی رایاریاضی در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات و سطح‌بندی دانش‌آموزان به هنگام فراگیری محتوای آموزشی در خارج از کلاس و هدایت هوشمندانه در جهت استفاده از محتواهای آموزشی جبرانی و تکمیلی، در راستای کمک به معلم در تشخیص درست نقاط ضعف و قوت یادگیری دانش‌آموزان، چالش‌ها و بدفهمی‌های آموزشی و چگونگی تدوین کاربرگ‌ها و انتخاب تصاویر، اسلایدها و یا فیلم‌هایی که در زمان رویارویی با دانش‌آموزان در کلاس مؤثر واقع شود، بسیار حائز اهمیت می‌باشد. در تفسیر این روایت، چالش‌هایی که در مسیر اجرای این شیوه آموزشی وجود داشته مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
کلیدواژه ها:
آموزش معکوس، کلاس معکوس، درس شاخه ای هوشمند، یادگیری ترکیبی، آموزش مجازی
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است